aktualizirano: 02.03.2009.

cimitor, cukor

korektno:

cimitora, cukora

folišno:

cimitra, cukra

obrazloženje:

Imenice cimitor, cukor, kantor, ambasador, televizor su tudjega porijekla. Sufiks -or ili -tor ostaje i pri deklinaciji. Nije moguće izostaviti suglasnik "o".
Bila sam na cimitoru poljati kitice.
Nisam ti cukora u kavu!

gramatika §: Zač nije moguće reći "cukra/cimitra"?

primjeri:

Nije zdravo jisti preveć cukora.
Kad na većer hodiš po cimitoru, ćutiš neobičan mir u sebi!
Pokopali smo bivšega kantora na novom cimitoru domaćega sela.

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall