aktualizirano: 25.02.2009.

početi i početi se

korektno:

Ja ću početi umivati se.

ne preporuča se:

Ja ću se početi umivati.
Ja ću se početi umivati se.

obrazloženje:

Je pravilno reći: "Ja ću se početi umivati?" ili morebit "Ja ću se početi umivati se?" ili pak "Ja ću početi umivati se?"
Da moremo dati odgovor na pitanje, moramo riješiti, je li je glagol "početi" povratni glagol, ki nastupa s ličnom povratnom zamjenicom "se" ili je nepovratni glagol. Kad subjekt vrši neko djelo na sebi, velimo na priliku:
Ivica se umiva.
Ili: Jelka se je počesala.
"Umivati se" i "počesati se" su povratni glagoli, ki nastupaju s povratnom zamjenicom "se".

Iako u gradišćanskohrvatskom jeziku "početi" mnogokrat tretiramo kot povratni glagol skupa s povratnom zamjenicom "se", je "početi" nepovratni glagol prez "se". Na priliku:
Počela je čitati, ili: Počeo je tancati.

"Početi" u kombinaciji s povratnim glagolom, na priliku "umivati se", formuliramo pravilno ovako: On je počeo umivati se. U razgovornom jeziku ćemo čuti: On se je počeo umivati. Ovde je povratna zamjenica "se" zašla na krivo mjesto i red riči je pobrkan.
Tako kot tretiramo "početi" tretiramo i "plakati", "sjesti" pak "učiti". U gradišćanskohrvatskom jeziku "se plačemo" i "sjedemo se" i "učimo se". Mirno bi mogli plakati i sjesti i učiti prez povratne zamjenice "se".

gramatika §: 457, 475, 557, 558, 559, 560

primjeri:

Predstava je počela u osmi, namjesto: Predstava se je počela u osmi.
Podučavanje će početi pravovrimeno, namjesto: Podučavanje će se početi pravovrimeno.
Počet ću učiti (se).

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall